I. BÖLÜM

Kuruluş, Koruyuculuk, Merkez ve Temsilcilikler, Çalışma İlkeleri ve Amaçlar

Kuruluş:

MADDE 1 – Türk Eğitim Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1925 tarihli oturumunda Ulu Önder Atatürk’ün açış nutuklarından ilham alınarak 31 Ocak 1928’de kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 12 Aralık 1939 tarih ve 2/12441 sayılı kararı ile kamuya yararlı derneklerden sayılmıştır. Derneğimizin isminde “Türk” kelimesinin kullanılması, Bakanlar Kurulu’nun 10.01.1974 tarih ve 7/7710 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 21.01.1974 tarih ve 14775 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Koruyuculuk:

MADDE 2 – Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin Yüksek Koruyucusudur.

Merkez ve Temsilcilikler:

MADDE 3 – Türk Eğitim Derneği’nin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur. Dernek çalışmaları Genel Merkez ve temsilcilikleri eliyle yürütülür. Gerekli görülen yerlerde Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilikler açılabilir.

Çalışma İlkeleri:

MADDE 4 – Türk Eğitim Derneği, çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmayı başlıca ödev bilir ve politika ile uğraşmaz.

Çalışma Konuları ve Amaç:

MADDE 5 – Türk Eğitim Derneğinin çalışma konu ve amaçları şunlardır:

a) Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak,
b) Gerek yurt içinde, gerek yabancı ülkelerde bulunan eğitim merkezlerinde Türk öğrencileri için yurtlar kurmak,
c) Türk çocukları için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak,
d) Türk çocuklarının ulusal, sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmeye çalışmak,
e) Türk çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmek,
f) Türk eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup destek sağlamak,
g) Eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurtiçinde ve yabancı ülkelerde Üniversite ve her türlü öğrenim kurumları açmak.

Amaçları Gerçekleştirme:

MADDE 6 – Türk Eğitim Derneği amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Üye kaydeder,
b) Geniş anlamda eğitim ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapar, toplantılar düzenler ya da bunların yapılmasını destekler, koordine eder, yönetir,
c) Amacına yönelik yayınlar yapar,
d) Başarılı eğitimciler ile başarılı öğrencileri ya da eğitim ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirici girişimlerde bulunur, bunları ödüllendirir,
e) Bu çalışma konularını ve amaçlarını gerçekleştirmek için vakıflar, kurumlar kurabilir; vakıflar arasında maddi ve manevi yönden dayanışmayı artırmak, eğitim düzeyini yükseltmek için “DAYANIŞMA FONU” kurabilir. Dernek bünyesi içinde Bilim Kurulu gibi kurullar oluşturabilir,
f) Türk Eğitim Derneği, adını taşıyan vakıflara, derneklere, okullara, temsilciliklere, kuruluşlara ve spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlar,
g) Yabancı derneklerle amacını gerçekleştirmek üzere işbirliği yapar,
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür,
i) Amacı ile ilgili ve kanunlarla yasaklanmayan konularda, diğer dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturur,
j) Her türlü taşınmaz mallar alıp-satıp kiralayabileceği gibi her çeşit menkul mal ve değerleri de alır-satar ve tüm anılan mal ve değerler üzerinde her çeşit tasarrufta bulunur,
k) Taşınmaz mallar üzerine mülkiyetten gayri ayni haklar tesis eder, bunları kiralayabilir, uygun göreceği şekilde işletebilir, işletmek için şirket ve vakıflar kurabilir, şirket ve vakıflara iştirak edebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir,
l) Bağış kabul eder, rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir, m) Yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler ve her türlü şirket kurabilir, mevcut şirketlere ortak olabilir, şirket hisselerini devralabilir, devredebilir.

II. BÖLÜM

Üyelik, Üyeliğe Girme, Çıkma ve Çıkarılma
Üyelik:

MADDE 7 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş, TED Okulları veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olanlar ile Türk Eğitim Derneği’ne Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar ve asgari tutar çerçevesinde en az beş yıllık “Tam Eğitim Bursu Bağışı” yapanlar Türk Eğitim Derneğ’ine üye olabilir.

Üyelik Aidatı:

MADDE 8 – Türk Eğitim Derneği Üyeleri her bütçe yılı için Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenen miktarda üyelik aidatı öderler. Derneğe üye olmak üzere başvuranlardan bir defaya mahsus alınacak giriş ücreti de Genel Kurulca tespit edilir.

Üyeliğe Girme:

MADDE 9 – Yedinci maddede belirtilen şartlara haiz ve sekizinci maddeye göre üyelik aidatı ödemeyi yüklenenler, ilk yıl aidatı ile bir defaya mahsus alınan giriş ücretinin ödendiğine dair alındı belgeleri ile TED Genel Merkezine üye olmak için, yazılı olarak başvururlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu üyelik başvurularını en çok otuz gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin yatırmış oldukları ilk yıl aidatları ve giriş ücretleri kendilerine iade olunur.

Üyelikten Çıkma:

MADDE 10 – Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile müracaat ederek üyelikten çıkabilirler.

Üyelikten Çıkarılma:

MADDE 11 – Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile:

a) İki bütçe yılına ait üyelik aidatını süresinde ödememiş olanlar,
b) Yedinci maddede belirtilen şartları kaybedenler,
c) Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler, üyelikten çıkarılır ve Dernekle ilgileri kesilir.

“a” fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş aidat borçlarını ödediklerine dair alındı belgeleri ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Bu kişiler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.

“a” fıkrasına göre üyelikten iki kere çıkarılanlar bir daha üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Çıkarılmaya İtiraz:

MADDE 12 – Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde, üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

III. BÖLÜM

Dernek Organları, Görev ve Yetkileri
Dernek Organları:

MADDE 13 – Türk Eğitim Derneğinin organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Dernek Genel Kurulu,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu,

Dernek Genel Kurulu:

MADDE 14 – Dernek Genel Kurulu, Türk Eğitim Derneğinin en yetkili organıdır. Genel Kurul üç yılda bir mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantıya Çağrı ve Erteleme:

MADDE 15 – Türk Eğitim Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yolu ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, 60 günden çok olamaz.

İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Genel Kurulda kararlar, aksine hüküm olmadıkça, toplantı salonunda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurula ve Oylamalara Katılma:

MADDE 16 – Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyelik koşullarını taşıyanlara “Genel Kurul Belgesi” verilir. Bu belgeye sahip olanlar Dernek Genel Kurulunda bulunabilir, görüşmelere katılabilir ve oy kullanabilirler.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, bu oy başkası tarafından kullanılamaz.

Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı Seçimi:

MADDE 17 – Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.

Dernek Genel Kurulu, genel başkan veya genel başkan yardımcısı tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki Sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilir.

Olağanüstü Dernek Genel Kurulu:

MADDE 18 – Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Dernek Genel Kurulunun Çalışması:

MADDE 19 – Olağanüstü Dernek Genel Kurulu toplantısı yıllık olağan toplantılar gibi yapılır.

Dernek Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 20 – Dernek Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin amaç ve konuları ile ilgili hususlarda kararlar almak,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulunun yıllık çalışma ve denetleme raporları ile bilânço ve gelir-gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak ve gelecek yıl çalışmaları için önerilerde bulunmak,
c) Yeni yıl bütçe tasarısını görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
d) Dernek işlerinin yürütülmesi, Ana Tüzükte öngörülen görev ve yetkilerin kullanılması için hazırlanan yönetmelikleri görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek, taşınmaz malları dernek amaçlarına tahsis etmek, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmak ve vakıflar kurmak,
f) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulunun asıl ile yedek üyelerini ayrı ayrı ve gizli oyla seçmek,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, platformlara katılma veya ayrılma konularında Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler ve şirket kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
j) Üyelikten çıkarılmaya yapılacak itirazları inceleyerek kesin karar vermek,
k) Derneğin feshine karar vermek,
l) Dernekler Kanununun Genel Kurula yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmektir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu:

MADDE 21 – Türk Eğitim Derneği Üyeleri arasından seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu on bir üyeden oluşur. Ayrıca on bir yedek üyesi vardır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, seçilmelerini takiben yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar devam eder.

Ancak bu süre içinde, olası bir Olağanüstü Genel Kurulda seçilecek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi de yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihinde sona erer.

Türk Medeni Kanunu’nun 76. Maddesi hükmü saklıdır.

Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple Genel Merkez Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.

İş Bölümü:

MADDE 22 – Genel Merkez Yönetim Kurulu her Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantısında aralarından bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer.

Ayrıca aynı toplantıda derneğin amaçlarına uygun diğer işlerle görevli olmak üzere raportör üyeler seçilir.

Toplantı İlkeleri:

MADDE 23 – Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma dönemi içinde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasında bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

MADDE 24 – Genel başkan, Ana Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek işlerini yürütür, toplantıları yönetir. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkan yardımcısı, genel başkan yerine görev yapar.

Genel sekreter, genel sayman ve diğer raportör üyelerin görev ve yetkileri Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulda onaylanacak İç Yönetmelikte belirtilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 25 – Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b) Dernek Genel Kurulunun kararlarını ve Ana Tüzükte verilmiş görevleri uygulamak,
c) Dernek işleri hakkında karar almak, resmi ve özel kurumlarla ilgili işleri sonuçlandırmak,
d) Genel Merkez Yürütme Kurulunun çalışmalarına ilişkin konuları ve bu konulara ait görev ve yetkilerini belirtmek,
e) Yıllık çalışma programını ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dernek Genel Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygulamak, karşılık sağlamak suretiyle bütçeye olağanüstü ödenek koymak, yeni yıl bütçesinin onaylanmasına kadar geçen yıl bütçesi ilkelerine göre yeni bütçeyi uygulamak,
f) Okullar, yurtlar ve vakıfların yıllık çalışma programlarını, iş ve işlemlerini, bilançoları ve gelir-gider cetvelleri ile bunların dayandığı belge ve bilgileri incelemek ve inceletmek, çalışmaları ve gelecek yıl programları hakkında direktifler vermek veya dileklerde bulunmak,
g) Ana Tüzüğün uygulanmasını gösteren İç Yönetmelik ile gerekli diğer yönetmelikleri hazırlamak,
h) Genel Merkez Memur ve hizmetlileri ile okulların ve yurtların yönetmeliklerinde belirtilen yönetici, memur ve hizmetlilerini tayin etmek ve gerektiğinde görevden uzaklaştırmak, bu kişilerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
i) Ana Tüzüğün altıncı maddesinde belirtilen işleri yapmak,
j) Üyelikten çıkarılmaktan ötürü yapılacak itirazları inceleyerek karar vermek,
k) TED adını taşıyan vakıflar, okullar, yurtlar, temsilcilikler, kuruluşlar organlarına mevcut senet, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler çerçevesinde üyeler seçmek, gerektiğinde seçilen bu üyeleri görevden almak ve yeniden atama yapmak,
l) Dernek Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçen yıllara ait bilânço ile gelir – gider cetvellerini hazırlamak ve bunları on beşinci madde hükümleri gereğince üyelere duyurmak,
m) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yetkili makamlara bildirmek,
n) TED amaçlarına uygun faaliyet gösteren kuruluşlarla, verecekleri eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak, yardım etmek ve uygun görülürse bu kuruluşlar tarafından açılan okulların isimlerinin önüne TED, Türk Eğitim Derneği ibaresine de yer verilmesi gibi hususları da kapsayacak anlaşmalar yapmak,
o) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, platformlara katılma veya ayrılma konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmak,
p) Yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler ve şirket kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmak,
r) Ana Tüzük ve Dernekler Kanunun Yönetim Kuruluna yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmektir.

Genel Merkez Denetleme Kurulu:

MADDE 26- Türk Eğitim Derneği Üyeleri arasından seçilen Genel Merkez Denetleme Kurulu beş üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üyesi vardır.

Genel Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi, seçilmelerini takiben yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar devam eder.

Ancak bu süre içinde, olası bir Olağanüstü Genel Kurulda seçilecek Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelerinin görev süresi de yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihinde sona erer.

Türk Medeni Kanununun 76. Maddesi hükmü saklıdır.

Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple Genel Merkez Denetleme Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir. Genel Merkez Denetleme Kurulu her Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantısında bir başkan, bir raportör seçer, toplantı ve çalışma ilkelerini belirler.

Genel Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 27 – Genel Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az üç ayda bir denetlemek ve dilek ile eleştirilerini bir raporla Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
b) Derneğin hesapları ile ilgili genel dilek ve eleştirilerini ve yeni yıl bütçesi hakkındaki görüşlerini yıllık bir raporla Dernek Genel Kuruluna sunmak,
c) Görecekleri lüzum üzerine alacakları karara dayanarak Dernek Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak için Yönetim Kuruluna başvurmak,
d) Genel Merkez Yönetim Kurulunun, mali işlerle ilgili oturumlarına, oy hakkı olmaksızın katılmak.

IV. BÖLÜM

Vakıflar, Okullar, Yurtlar, Temsilcilikler ve TED’li Kuruluşlar

Genel Olarak Kuruluşlar:

MADDE 28 – Beşinci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere memleketin gerektiren yerlerinde ve yabancı ülkelerde okullar, yurtlar, üniversiteler ve her türlü yüksek öğrenim kurumları açılabilir. Okul, yurt, üniversite ve her türlü yüksek öğrenim kurumu açılabilmesi için gerekli etütlerin yapılması, kanuni işlemlerin yerine getirilmesi ve hazırlanacak teklifin Genel Merkez Yönetim Kurulunca kabul ve Dernek Genel Kurulunca onaylanması gereklidir.

Yönetim işlerinin artması ve mali zorunluluklar halinde Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile Derneğe bağlı okul ve yurtlar Medeni Kanun hükümlerine dayanılarak vakıf durumuna getirilebilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde ve yabancı ülkelerde dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan temsilcilikler kurulabilir, platformlara katılabilir. Temsilciliklerde ve platformlarda görev alacak kişiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından temsille yetkilendirilirler. Bu kişilerin görev ve statüleri Yönetim Kurulunun hazırladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönetmelikle belirlenir.

Hukuki Durum:

MADDE 29- TED Kolej, Vakıf ve Yurtları Devletin Eğitim Kanunlarına ve TED Kolejleri Vakıf Senetleri ile diğer ilgili sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre Dernek Genel Merkezine karşı sorumludurlar.

Yurtlar Genel Merkeze bağlı tüzel kişiliği olmayan iç kuruluşlardır, Vakıflar tüzel kişiliği bulunan kuruluşlar olup senetlerindeki hükümler gereğince mali ve idari bakımdan Genel Merkezin denetimine bağlıdırlar.

Özel Yönetmelikler:

MADDE 30 – Yurtların kuruluşları, yönetilmeleri, yöneticilerinin yetkileri, çalışmaları, mali durumları, denetlenmeleri genişleme ve tasfiyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Dernek Genel Kurulunun onaylayacağı özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

V. BÖLÜM

Mali Konular
Bütçe Yılı ve Uygulama:

MADDE 31 – Genel Merkez ve Yurtların Bütçe Yılı 01 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.

Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlemlerini ilgilendiren hükümler Genel Merkez Yönetim Kurulunca çıkartılacak Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde gösterilir.

Harcama yetkileri, harcama tutarları, gelirlerin alınma şekilleri, kasada kalacak para tutarı, aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili konular “Yıllık Bütçe Yönetmelikleri”nde gösterilir.

Bütçe İlkeleri :

MADDE 32 – TED Kolej, Vakıf ve Yurt “Dernek Payları” Vakıf Senetlerinde ve yurt sözleşmelerinde saptanır.

Genel Merkez, Türk Eğitim Derneği (TED) adını taşıyan kuruluşlara bağış ve yardım yapabilir. Bu nedenle her yıl yapılacak bağış ve yardımların toplamı, ilgili yılın gelir bütçesinin % 40’ını aşamaz. Türk Eğitim Derneği Vakıflarının Dayanışma Fonu Paylarından bir Bütçe Maddesi oluşturulur. TED bu bütçe maddesine en yüksek katkıda bulunan vakfın ödemiş olduğu payın % 10’u üstünde katkıda bulunur. Bu bütçe kaleminde toplanan para ihtiyaç halindeki Vakıfların eğitim giderlerinde kullanılır. Fonun esasları bir yönetmelikle belirlenir. Yurtlar bütçelerindeki gelirle orantılı harcama yaparlar. Zorunlu giderlere göre gelir kaynakları ayarlanır. Genel Merkezden yatırım giderleri dışında yönetim giderleri için ödenek ve borç istenmez. Yurtlar yıllık bütçe tasarılarını gerekçeleri ile birlikte en geç Kasım ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Aralık ayında Yetkililerin de katılacağı Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında belirtilen bütçelerin görüşülmesi ve kabulü yapılır.

Derneğin Gelirleri:

MADDE 33 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık üye aidatları,
b) Yurtiçinden ve yabancı ülkelerden gelen bağış, yardım ve vasiyetler,
c) Yurt payları,
d) Vakıf payları,
e) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, f) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
g) Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,
h) Her türlü yayın ve kitap satışından elde edilen gelirler,
i) Kurban Bağışları,
j) Dernek İktisadi İşletmeleri, şirketleri ve ortaklıklarından elde edilen gelirler,
k) Çeşitli gelirler.

Taşınmaz Mal İşlemleri:

MADDE 34 – Dernek Genel Kurulunun vereceği yetki ile Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağış, vasiyet veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir, bunları satabilir veya kiraya verebilir ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bu taşınmazlar Dernek adına tapuya kaydedilir. Edinilen taşınmazlar Tapuya tescilini takiben bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek Borçlanma Usulleri:

MADDE 35 – İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde Genel Kurul kararı ile borçlanır.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 36 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bu kurulların kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

VI. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tutulacak Defterler:

MADDE 37 – Genel Merkezde, Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylı olmak üzere:

a) Üye Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Yevmiye Defteri
e) Büyük Defter
f) Demirbaş Defteri
g) Envanter Defteri
h) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

tutulur ve ayrıca bu hususta yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Korunan Öğrenciler:

MADDE 38 – Dernek adına okul ve yurtlarda korunacak öğrencilerin, korunmaya alınış, okutulma ve barındırma, borçlandırılma, öğrenimlerinin izlenimi, korunmadan çıkarılma, yıllık bütçede ayrılacak ödenek, harcamalar ve çeşitli yardımlar ile ilgili konular Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı özel bir yönetmelikte gösterilir.

Toplantılarda Oylama:

MADDE 39 – Ana Tüzükte aksine hüküm olmayan hususlarda Genel Kurul ve Yönetim Kurulları toplantılarında oylamalar açık olarak yapılır. Gizli oya başvurulması bu yoldaki önergenin kabulüne bağlıdır.

Kuruluş Yıldönümü:

MADDE 40 – Derneğin kuruluş tarihi olan 31.01.1928 tarihinin her yıldönümü Genel Merkez ve Temsilciliklerde gösteri ve törenlerle kutlanır.

Dernek Rozeti ve Amblemi:

MADDE 41 –

a) Türk Eğitim Derneğinin kısa ismi “TED”dir.
b) Amblem ve rozetlerin renkli baskılarında, ay sarı, yıldızlar, meşale sapı ve çerçeve beyaz, meşale kırmızı, fon ve yazı Kolej mavisi ile renklendirilir.
c) Bu amblem, Dernek dışında TED Vakıflarında, Okullarında, Yurtlarında, Okul Aile Birlikleri ile Koruma Derneklerinde, TED adını taşıyan okulların mezunları tarafından kurulan dernekler ve spor kulüplerinde kullanılır. Ancak ay üzerinde kullanılacak yazıdan önce TED rumuzunun bulunması şarttır.
d) TED isminin ve ambleminin kullanılması Genel Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır. Bu izin TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ile TED Ankara Koleji Mezunları Derneğine verilmiştir.
e) Dernek üyeleri ile yurtlarda barınan ve TED adını taşıyan okullarda okuyan öğrenciler ile bu okullardan mezun olanlar, örneği ekli ambleme göre yapılacak rozeti takmak hakkına sahiptirler.
f) Dernek rozet veya amblemi amacı dışında hiçbir maksatla kullanılamaz.

Onurlandırma:

MADDE 42 – Derneğe ve yurtlarına önemli yardımlarda bulunanların veya Derneğin gelişmesinde büyük hizmetleri görülen üyelerin adları Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bina, pavyon, dershane, spor salonu, kitaplık ve konferans salonu gibi yerlere verilebilir, uygun yerlere fotoğrafları konabilir, Dernek Hizmet Şildi ile ödüllendirilebilir.

Görevden ayrılan Dernek Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine “TED Hizmet Şildi”, Türkiye’de eğitim bilimi ve eğitim hizmetindeki özgün çalışmalarından ötürü her yıl seçilen eğitimcilere “TED Eğitim Bilimi Ödülü” ve “TED Eğitim Hizmet Ödülü”, TED adını taşıyan okullarda üstün başarıları ve hizmetleri görülen idareci, öğretmen ve eğitimcilere “TED Eğitim Özel Hizmet Ödülü”, TED Kolej Vakıfları okullarının her yıl orta ve lise kısımlarının üstün başarılı mezunlarına “TED Başarı Armağanı” verilebilir. Bu hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.

Ortak Çalışma:

MADDE 43 – Türk Eğitim Derneği, kamu yararına hizmet etmek üzere kurulmuş bulunan benzeri dernek ve kurumları kardeş Dernek tanır ve ortak amaçlara varmak için gerektikçe birlikte çalışmayı görev bilir.

VII. BÖLÜM

Ana Tüzük Değişikliği, Derneğin Feshi, Tasfiye Şekli

Ana Tüzük Değişikliği:

MADDE 44 – Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurul toplantılarında değiştirilebilir. Değişiklik yapılabilmesi için teklifin gündemde bulunması ve 14’üncü maddeye göre toplanacak olan Genel Kurulda, üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde, ikinci defa toplanmak üzere 15’inci madde hükümleri uygulanır. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda Ana Tüzük değişikliği hakkındaki kararların toplantıda bulunan üyelerin üçte iki oyu ile verilmesi şarttır.

Derneğin Feshi:

MADDE 45 – Derneğin feshine Genel Kurul toplantılarında karar verilebilir. Derneğin feshi için teklifin gündemde bulunması ve 14’üncü maddeye göre toplanacak olan Genel Kurulda, üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde 15’inci maddeye göre ikinci defa toplanmak üzere üyeler çağrılır. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda, Derneğin feshi hakkındaki kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte iki oyu ile verilmesi şarttır.

Derneğin feshi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde ilgili makama bildirilir.

Tasfiye Şekli:

MADDE 46 – Derneğin feshini kararlaştıran Dernek Genel Kurulunca, son yönetim kurulu üyelerinden bir tasfiye kurulu oluşturulur. Bu Tasfiye Kurulunda görev almak üzere İl Dernekler Müdürlüğü’nden de bir temsilci talep edilir.

Tasfiye Kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Alacakları tahsil edilir, borçları ödenir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, taşınır ve taşınmaz malları TED Vakıflarına devredilir.

Türk Eğitim Derneği’nin, kendi Vakıflarından önce sona ermesi halinde vakfın kullandığı taşınır ve taşınmaz malların mülkiyeti TED Vakıflarına geçer. Özel sözleşmeler gereğince bağış veya vasiyet yolu ile Derneğe geçmiş taşınır ve taşınmaz mallar hakkında bu özel sözleşmelerin hükümleri uygulanır. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri 3 ay içinde tamamlanır.

Tasfiye Kurulunun para, mal ve hakların tasfiye ve devir işlemlerini tamamlamasını müteakip durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Derneğin defter ve belgeleri tasfiye kurulu tarafından beş yıl süre ile saklanır.

VIII. BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük:

Madde 47 – Bu Tüzüğün 32. ve 37. maddelerinde yapılmış olan değişiklikler 07.03.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 48 – Bu Ana Tüzük hükümlerini uygulamaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

(Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 07.04.2011 tarih ve 2093/8563 sayılı yazıları ile kabul edilmiştir.)

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr