GİRİŞ

Türk Eğitim Derneği (TED); TED Üyeleri, TED Okulları öğrenci ve velileri, mezunları, burslu öğrencileri, tedarikçileri, resmi kurum ve kuruluşlar, eğitim camiası, ilişkide olduğu tüm paydaşları ve kamuoyu ile sosyal fayda, doğruluk ve adalet değerleri ile ilişki ve iletişim kurmayı benimsemiştir. TED, yaptığı çalışmalarda daima sorumluluk sahibi, etik ve açık olmayı, “doğruluk, şeffaflık ve dürüstlük” ilkelerinden ayrılmamayı taahhüt eder. TED Ana Tüzüğü’nün 4. Maddesi gereği; “Çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmayı başlıca ödev bilir ve siyaset ile uğraşmaz.” Ana Tüzüğün 5. maddesinde belirlenen amaç ve çalışma konuları kapsamında TED’in faaliyet ve iletişimleri; ülkemizde nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde sivil inisiyatifi güçlendirmek, fırsat eşitliği sağlamak ve Türk eğitim politikasının belirlenmesinde söz sahibi olmak ile ilgilidir.

AMAÇ

Bilgilendirme politikasının oluşturulmasındaki amaç, TED’in faaliyetlerinin, gelecek beklentilerinin, tabi olduğu Milli Eğitim Mevzuatı, Dernekler Hukuku Mevzuatı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde belirlenmiş mali bilgilerinin, misyon ve vizyonunun, kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla ve paydaşlarıyla ne şekilde paylaşılacağının belirlenmesi, kişilerden gelen bilgilendirme taleplerinin yanıtlanma süreçlerinin oluşturulması ve kamuoyunu ilgilendiren hususlarda ne şekilde bilgilendirme yapılacağının ortaya konmasıdır.

YAYINLANMA YOLU

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Bilgilendirme Politikası”, TED’in kurumsal İnternet sayfasında kamuya açıklanır ve sosyal medya hesaplarında duyurulur.

BİLGİLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR
Faaliyet Raporları ve Finansal Bilgiler


TED, yıllık olarak faaliyet raporu hazırlar ve bunu dijital olarak yayınlar. Üç yılda bir gerçekleşen Genel Kurul öncesinde de ayrıca 3 yıllık faaliyet raporu oluşturur ve yayınlar. Faaliyet raporları, TED tarafından gerçekleştirilmiş olan etkinlikleri, yayınları, çalışmaları, projeleri ve mali bilgileri içerir. Raporlar TED’in kurumsal İnternet sayfasında yayınlanır, ayrıca kitapçık halinde Genel Kurula katılan TED Üyelerine sunulur. TED’in finansal tabloları ilgili mevzuata göre hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Beyannamesi ekinde Dernekler İl Müdürlüğü’ne verilen Mali Bilgiler TED’in kurumsal İnternet sayfasında ilan edilir. TED’in iş ve işlemleri Bağımsız Denetim firması tarafından her yıl denetlenir ve raporun sonuç bölümü Genel Kurul Kitapçığı içeriğinde üyelerin bilgisine sunulur.

Kurumsal İnternet Sitesi (www.ted.org.tr)

İnternet sitesi, tüm paydaşların yararlanabileceği bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. İnternet sitesi üzerinden; TED Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin isim ve özgeçmişlerine, faaliyet raporları ve mali bilgilere, kamuya yararlı dernek statüsü ve izinsiz yardım toplama hakkına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarına, proje ve kampanyalara, tarihçe, ana tüzük, misyon ve vizyona, kurumsal kimliğe, TED Okullarının iletişim bilgilerine, tanıtıcı film ve dokümanlara, burs sistemine ilişkin bilgilere, kariyer imkanlarına, basın haberlerine, TED yayınlarına, güncel haber ve duyurulara ulaşılır. Bu bilgilerin özeti İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları

TED’in çalışmalarını tanıtıcı doküman ve araçlar Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğünce oluşturularak basılı ve elektronik olarak kamuya sunulur.

Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları

TED, çalışmalarını basın aracılığıyla da duyurur. TED’i basında üst yönetim ya da üst yönetim tarafından görevlendirilmiş TED yetkilileri temsil eder. TED yetkililerinin şahsi açıklamaları ve yetki almamış olan kişilerin TED adı altında yaptıkları açıklamalar TED’in görüşlerini yansıtmaz ve TED bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Şahsi açıklamalar ve yetkisi olmayan kişilerin açıklamalarına ilişkin olarak yanıt hakkı hukuki kanallarla sürdürülür, gerekli durumlarda basın tekzibi yayınlanır.

Sosyal Medya Hesapları

TED’e ait beş sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bunlar; aşağıdaki gibidir:
facebook (https://www.facebook.com/tedgnlmrkz) - Türk Eğitim Derneği,
twitter (https://twitter.com/TED1928) - Türk Eğitim Derneği @TED1928,
youtube (https://www.youtube.com/user/1928TED) - Türk Eğitim Derneği 1928TED,
instagram (https://www.instagram.com/Turk_Egitim_Dernegi/) Turk Egitim Dernegi,
linkedin (https://tr.linkedin.com/in/turkegitimdernegi) turkegitimdernegi,
Bu beş adres dışında TED adıyla açılmış olan hesaplar TED’e ait olmayan veya TED ile ilişkisi olmayan hesaplardır. TED, kendisine ait olmayan hesaplarda yayınlanmış haberlerden sorumlu değildir ve yanıltıcı bilgiler konusunda bu hesapların kendine ait olmadığı dışında bir bilgilendirmede bulunmaz. TED, kimliği belli olmayan kişi/hesapları muhatap olarak kabul etmez ve yanıt vermez. TED kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunmaz. Sosyal medya araçlarında yer alan haberlerin altına yazılan yorumlara bilgilendirme dışında yanıt vermez. Yazı dili kurumsaldır, kişisel bir dil kullanılmaz, kişi ya da kurumlarla tartışmaya girilmez. Hakaret içeren yorumlara hukuki kanallarla yanıt verilir. Hakaret içeren yorumlar, paylaşımla ilgisi bulunmayan yorum ve sorular, sohbet niteliğindeki yorumlar ile reklam amaçlı yapılan yorumlar sayfadan kaldırılır. TED, sosyal medya hesapları üzerinden soru yanıtlamaz.

Anket Sonuçları

TED faaliyetlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için yapılan her türlü anketin sonuçları, anket katılımcıları ile paylaşılır.

ÖNERİ, ŞİKÂYET VE TALEPLERE YANIT POLİTİKASI

TED, iki şekilde yapılan başvuru ve bilgi talebine yanıt verir. Bunlar, ıslak imzalı olarak doğrudan TED’e yapılan başvurular ya da www.ted.org.tr adresinde yer alan iletişim formu doldurularak yapılan başvuru ve bilgi talepleridir. Telefonla, sosyal medya üzerinden ya da kişisel olarak yüz yüze yapılan başvurular değerlendirilmez, resmi bir yanıt verilmez. İsimsiz yapılan bilgi talepleri de dikkate alınmaz.

Yardım Talepleri

TED’den yardım talep eden kişi ya da kurumlar, talep edilen yardımın içeriğine göre yanıtlanır.

• Burs Talepleri:
Gelen burs taleplerine, TED Ana Tüzüğü ve TED Korunan Öğrenciler Yönetmeliği çerçevesinde yazılı cevap verilir.

• Diğer Yardım Talepleri:
TED, burs uygulamaları haricinde kamuoyunu ilgilendiren doğal afet, büyük toplumsal olaylar ve özel durumlarda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır. TED, yardım taleplerini, olanakları ve misyonu doğrultusunda değerlendirir ve yanıtlar.

TED Okullarına İlişkin Sorular

TED Okullarına ilişkin tüm öneri, şikâyet ve talepler hakkında ilgililerin öncelikli olarak okul ile iletişime geçmesi ilkesi benimsenmiştir. TED Genel Merkezi’ne ulaşan öneri, şikâyet ve talepler, okullara yönlendirilir, ilgililere de süreç ile ilgili bilgi verilir. TED, TED Okulları için bazı genel politikalar (eğitim ücreti politikası, öğrenci alım politikası, öğretmen alım politikası, kılık kıyafet politikası, burs ve indirimler vb.) oluşturur ve bu politikaların uygulanmasını izler. TED, Okul Yönetimlerinin görev alanına giren konularda görüş bildirmez. Ancak TED Genel Merkezi’ne ulaşan öneri, şikâyet ve taleplerin yukarıda belirtilen genel politikalara ilişkin olması durumunda açıklama ve bilgilendirme yapılır. Öğrenci ve personel ile ilgili konular kişiye özel bilgi niteliğinde olup, bu konudaki başvurularda, sadece ilgili öğrencinin velisine ve ilgili personelin kendisine cevap verilir.

OLAĞANDIŞI HALLER İLE İLGİ BİLGİLENDİRMELER

Toplumsal yansıması olan büyük doğal afet ve sosyal olaylar ile eğitim ve gençlik alanındaki olağan dışı durumlarda, gerek görülmesi halinde TED’in kurumsal internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapılır. Bu açıklamalar, ihtiyaç görülmesi halinde basın kanalıyla da yayınlanır. TED İle İlgili Olağandışı Haberlerde İzlenecek Politika TED, kurumsal çözüm ortağı olan medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında TED ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. TED hakkında, kurum itibarını zedeleyici, paydaşlarının görüşlerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları, dijital-sosyal medya veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler karşısında, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar.
TED, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esasları uygular:

• Çıkan haber, kurum itibarını zedeleyecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapmaz.
• Olağandışı durum için daha önce açıklama yapmış ise herhangi bir işlem yapmaz.
• İlke olarak TED kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberler ya da yazılara ilişkin herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak kurumsal itibarın korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir ve hukuki süreç başlatabilir.
• Kurumsal itibarı etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapar ve hukuki süreç başlatabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk Eğitim Derneği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri (ad, soy ad, TC kimlik numarası vb.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, bursiyerlerimize ait okul ve not bilgileri aile durum bilgileri, sağlık bilgileri, ile fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir. Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği info@ted.org.tr adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin Derneğimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerinde eklenmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,
Türk Eğitim Derneği

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr